Velg riktig Albrecht jordanalyse

1. Standard Albrecht jordanalyse (Q29752) – Re: Grüne Brücke

Innhold:

 • Aktuell og potensiell kationbyttekapasitet. Jordens evne til å holde på næringsstoff.
 • Jordens pH – aktiv (H2O) og buffer (KCI)
 • Humusinnhold
 • Basemetning % av aktuell byttekapasitet (av Ca, Mg, K, Na og H)
 • Kationer, plantetilgjengelige (kg/ha):
  • Kalsium, magnesium, kalium, natrium, hydrogen
 • Fosfor (P Olsen og P Mehlich III) og svovel
 • ENR – Estimert N-frigjøring i løpet av vekstsesongen (kg/ha)
 • Karbon/kulstof – tilgjengelig tonn/ha
 • C:N-forhold
 • Mikronæringsstoff:
  • Bor, jern, mangan, kobber, sink
 • Analyseresultatene leveres med ei gjødslings- / kalkingsanbefaling

2. Stor (utvidet) Albrecht jordanalyse (Q23806):

Innhold:

 • Jordas totale kationbyttekapasitet, TEC (Total Exchange Capacity) – evne til å holde på næringsstoff
 • Jordas pH – aktiv (H2O) og buffer (KCI)
 • Organisk materiale / humus
 • Organisk C / glødetap
 • Karbon – tilgjengelig tonn/ha
 • Tetthet / densitet
 • Kationer, plantetilgjengelige og ønsket nivå (kg/ha):
  • Kalsium, magnesium, kalium, natrium, hydrogen
 • Fosfor- og sulfatinnhold – plantetilgjengelig og ønsket nivå (kg/ha)
 • Kationer – jordreserver kg/ha
 • Basemetning % – ønsket og funnet av Ca, Mg, K, Na og H
 • Forholdstall mellom kationer: Ca/Mg, Mg/K, K/Mg, K/Na
 • Mikronæringsstoff – plantetilgjengelig og ønsket nivå:
  • Bor, jern, mangan, kobber, sink, klor, jod, molybden, kobolt
 • Analyseresultatene leveres med en 3-årig gjødslings-/kalkingsplan for balansering av næringsstoffene, og en utførlig forklaring på de forskjellige parametrene i jordanalyserapporten.

Vi anbefaler at du bruker den utvidede analysen når du ønsker å arbeide langsiktig med din jordhelse. Ta gjerne en stor Albrecht-analyse per jordtype, på skifter med høyverdikulturer eller på problemskifter/jord. Når den store analysen er gjort én gang, er det tilstrekkelig å følge opp med standard Albrechtanalyse.

3. Kompostanalyse (H001):

Innhold:

Analyse av: tørrstoff, pH, total karbon, total-N, fosfor, kalium, magnesium, kobber, sink, svovel, kalsium, natrium, nitrat og ammoniakk.