regenerativt landbruk 2021-2023 (5)

Referansegårdsprosjektet – veien mot en levende matjord

En levende matjord leverer livsviktige økosystemtjenester. Det er reist mange bekymringer omkring tap av mangfold og liv i jorda, som vil svekker jordas evne til å utføre viktige funksjoner. Det er imidlertid mye vi kan tilrettelegge i drifta på gården for å oppnå bedre jordhelse. I et stort jordprosjekt skal Vitalanalyse følge 6 bønder som jobber målrettet for å øke jordhelsen på gården gjennom 3 år. Målet er blant annet å undersøke effekten av jordfrobedrende tiltak og bygge kompetansenettverk. Prosjektet heter Referansegårdsprosjektet og er finansiert gjennom landbruksdirektoratets klima- og miljøprogram (KMP). Som en del av prosjektet skal vi dele erfaringer rundt arbeidet.

Film: Overflatekompostering, en mekanisk metode for å avslutte eng/fangvekst med minimal forstyrrelse av jordlivet. Denne metoden er relativ ny, og erfaringer fra bøndene i prosjektet vil være viktig. Den beste kompetansen som er i Norge nå er hos bøndene som benytter dette redskapet.

Bedre jordhelse

Erfaringer fra bønder som jobber for å bedre jordhelsen på gården.